Header

Donderdag 12 april 2018 van 09.45 tot 17.00 uur met aansluitend  een borrel
Locatie: Leiden
6 PO NOvA                        NOG 8 PLAATSEN BESCHIKBAAR!

Dit symposium beoogt aan de hand van onderzoeksbevindingen, input van actoren uit de praktijk en inzichten uit buitenlandse rechtssystemen, de actuele ontwikkelingen omtrent de voorlopige hechtenis in Nederland – in wetgeving, beleid en praktijk – tegen het licht te houden en verder te brengen.

 

ORDE PO 6  NVSJA logo.JPG          NVSA logo.JPG

 

NOG 8 PLAATSEN BESCHIKBAAR!

 MAAK UW KEUZE VOOR EEN WERKGROEP!

 Sessie 1: Alternatieven voor voorlopige hechtenis .  VOLTEKEND
 Sessie 2: Oververtegenwoordiging van minderheden in voorlopige hechtenis .  Schrijfunuin Button
 Sessie 3:  Voorlopige hechtenis bij jeugdige verdachten   VOLTEKEND

 

Toelichting

Voorlopige hechtenis in Nederland en daarbuiten
Reflecties op actuele ontwikkelingen in wet, beleid en praktijk

De wijze waarop in Nederland wordt omgegaan met de voorlopige hechtenis is al geruime tijd voer voor discussie. Diverse gezaghebbende instanties, zoals het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, hebben zich in de afgelopen jaren kritisch uitgesproken over de voorlopige hechtenispraktijk. Ook vanuit de wetenschap en de rechtspraktijk zijn kritische geluiden hoorbaar.  Steeds terugkerende signaleringen zijn dat ruimhartig zou worden omgegaan met de gronden voor voorlopige hechtenis, dat er weinig aandacht zou zijn voor alternatieven voor voorlopige hechtenis en dat beslissingen over de voorlopige hechtenis summier zouden worden gemotiveerd, hetgeen zich moeizaam zou verdragen met de fundamentele rechten van verdachten, zoals die zijn neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ook over de toepassing van voorlopige hechtenis van jeugdige verdachten worden al jaren zorgen geuit, onder meer door het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Het hoge percentage voorlopig gehechten binnen de totale populatie minderjarigen in justitiële jeugdinrichtingen roept de vraag op of voorlopige hechtenis van jeugdigen terughoudend genoeg wordt toegepast en of voldoende gebruik wordt gemaakt van alternatieven, zoals wordt voorgeschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De commotie rondom de voorlopige hechtenis blijkt ook de wetgever en de beleidsmakers niet te zijn ontgaan. In het kader van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een aantal verstrekkende voorstellen gedaan tot wijziging van de wettelijke regeling van de voorlopige hechtenis, zowel voor volwassen als jeugdige verdachten.  Het meest in het oog springende voorstel is om de schorsing onder voorwaarden af te schaffen en te vervangen door de figuur van de ‘voorlopige vrijheidsbeperking’. Daarnaast worden momenteel, voor jeugdigen in het bijzonder, op beleidsniveau de mogelijkheden verkend om het bestaande stelsel van justitiële jeugdinrichtingen te vervangen door een stelsel van lokale, kleinschalige voorzieningen met een gedifferentieerder beveiligingsniveau.

Dit symposium beoogt aan de hand van onderzoeksbevindingen, input van actoren uit de praktijk en inzichten uit buitenlandse rechtssystemen, de actuele ontwikkelingen omtrent de voorlopige hechtenis in Nederland – in wetgeving, beleid en praktijk – tegen het licht te houden en verder te brengen.