Header
Algemene voorwaarden voor deelname aan Contractonderwijs
Voor meer informatie over contractonderwijs (zgn. aanschuifonderwijs bij reguliere rechtenstudenten) klikt u hier.
 
 
Het Juridisch PAO is onderdeel van de Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en statutair gevestigd in Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 27 36 89 29.

Annulering en vervanging:

In geval van annulering uwerzijds dient u hiervan schriftelijk (of per fax/mail) bericht te geven aan het Juridisch PAO. Als datumontvangst houden wij de poststempel/afleverdatum (fax/mail) aan dat deze door ons is ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk of uw annuleringsbericht is afgeleverd; vraagt u derhalve altijd een ontvangstbevestiging.  

 • Tot twee weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden.

 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Bij verhindering kan ook een plaatsvervanger aangewezen worden om de cursusplaats in te nemen, mits dit (tijdig) tevoren aan het Juridisch PAO is meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval tot betaling van het cursusgeld verplicht. In verband met toekenning van opleidingspunten is het niet mogelijk een vervanger aan te wijzen voor delen van een cursus. U of uw plaatsvervanger dient de gehele cursus bij te wonen.

Ten aanzien van specifieke opleidingsproducten zijn aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing, deze treft u hierna aan. 
Daarbij kan het zijn dat in de informatie van een activiteit een afwijkende annuleringstermijn/voorwaarden zijn opgenomen, bijvoorbeeld bij cursussen die buiten Nederland plaatsvinden (vanwege reserveringstermijnen hotel/vluchten), in dat geval zijn die in aanvulling op de standaardvoorwaarden van toepassing.

Het Juridisch PAO behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden één van haar activiteiten op een andere datum te laten plaatsvinden danwel te annuleren.
De cursist heeft in dat geval het recht zonder kosten te annuleren, indien van toepassing zal het betaalde bedrag voor de activiteit teruggestort worden.
De cursist zal hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden.

Annulering specialisatieopleidingen:
In geval van annulering uwerzijds dient u hiervan schriftelijk (of per fax/mail) bericht te geven aan het Juridisch PAO. Als datum ontvangst houden wij de poststempel/afleverdatum (fax/mail) aan dat deze door ons is ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk of uw annuleringsbericht is afgeleverd; vraagt u derhalve altijd een ontvangstbevestiging. 

 • Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvang van de specialisatieopleiding wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht.

 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de specialisatieopleiding wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

 • Bij annulering 2 weken of korter voor aanvang van de de specialisatieopleiding wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Bij verhindering kan ook een plaatsvervanger aangewezen worden om uw plaats in te nemen, mits dit minimaal 2 werkdagen voor de start van de opleiding aan het Juridisch PAO is meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval tot betaling van het cursusgeld verplicht. In verband met toekenning van opleidingspunten is het niet mogelijk een vervanger aan te wijzen voor delen van de opleiding. U of uw plaatsvervanger dient de gehele opleiding bij te wonen.

Annulering Incompany:
In geval van annulering uwerzijds dient u hiervan schriftelijk (of per fax/mail) bericht te geven aan het Juridisch PAO. Als datumontvangst houden wij de poststempel/afleverdatum (fax/mail) aan dat deze door ons is ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk of uw annuleringsbericht is afgeleverd; vraagt u derhalve altijd een ontvangstbevestiging. 

 • In geval van annulering van een verleende opdracht wordt minimaal 20% van het cursusgeld in rekening gebracht.

 • Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

 • Bij annulering 4 weken of korter voor aanvang wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Onderwijs en digitaal verstrekt cursusmateriaal (pdf): 
Voor een optimaal effect is het meestal noodzakelijk dat de cursist de gehele cursus aanwezig is. 
Van al onze cursussen zult u het cursusmateriaal (digitaal als pdf) in een digitale leeromgeving aantreffen waarvoor u tijdelijk toegang krijgt (tot 1 maand na afloop van de (laatste) cursusdag). Getracht wordt uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus via de digitale leeromgeving het cursusmateriaal beschikbaar te stellen. Voor een optimaal rendement is het raadzaam dat cursisten zich aan de hand van dit materiaal voorbereiden op de bijeenkomst(en).

Cursusniveau: 
De cursussen worden op drie niveaus gegeven, bij elke activiteit staat dit aangegeven. Leest u echter altijd nauwkeurig de cursusbeschrijving of de cursus aan uw verwachtingen voldoet:

 • Basisniveau: doorgaans minder dan één jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; weinig tot geen voorkennis aanwezig.

 • Verdiepingsniveau: doorgaans meer dan 1 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname is basiskennis in het betreffende vakgebied noodzakelijk.

 • Specialisatieniveau: doorgaans meer dan 3 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname is een hoog kennisniveau aanwezig van het betreffende vakgebied.

Presentielijsten en certificaten: 
Bij aanvang en einde van door de Nederlandse Orde van Advocaten en/of de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie goedgekeurde cursussen wordt een presentielijst ter tekening aangeboden. Aan de hand van deze presentielijst(en) wordt een certificaat van deelname toegestuurd. De getekende lijsten worden door het Juridisch PAO bewaard en dienen voor de NOvA, KNB en KBvG als controlemiddel voor de permanente opleiding. Wij mogen alleen punten toekennen voor uren waarbij u daadwerkelijk aanwezig bent geweest (voor elke 60 minuten ontvangt u 1 opleidingspunt). Indien u om welke reden dan ook te laat bent of eerder wegmoet zijn wij genoodzaakt voor elk uur dat u niet geheel aanwezig bent geweest, puntenaftrek te doen. 

Evaluatie: 
Iedere cursus en docent wordt geëvalueerd. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het postacademisch onderwijs van groot belang via de evaluatieformulieren de reacties van de deelnemers te vernemen. Uw informatie wordt zoveel mogelijk in de organisatie en opzet van volgende cursussen verwerkt. Uw medewerking bij het invullen en inleveren van de evaluatie wordt ten zeerste op prijs gesteld. 

Inschrijving en cursusgeld: 
Inschrijving geschiedt door inzending van het (elektronische) aanmeldingsformulier. U kunt voor inschrijving ook contact opnemen met het secretariaat van het Juridisch PAO: 071 - 527 8666 of per mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen en geregistreerd, wordt deze als bindend beschouwd. U ontvangt spoedig een schriftelijke bevestiging hiervan. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een (schriftelijke) factuur. 

Indien er geen plaats meer is in de door u beoogde cursus ontvangt u hiervan bericht. Ook als het Juridisch PAO wegens onvoldoende belangstelling genoodzaakt is een cursus te annuleren, zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 

De kosten van de cursussen zijn vrijgesteld van BTW. 

Verstrekking van uw adresgegevens in het kader van PO audit Advocatuur:
Het Juridisch PAO Universiteit Leiden is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling. In verband hiermee kan uw naam en adresgegevens aan een door de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschakeld onafhankelijk onderzoeksbureau worden verstrekt. Het onderzoeksbureau kan u benaderen met vragen over de kwaliteit van de door u gevolgde cursus, Na het onderzoek worden uw gegevens door het onderzoeksbureau vernietigd. U kunt tegen de verstrekking van uw gegevens bezwaar maken. Stuurt u dan een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v. "bezwaar tegen verstrekking adresgegevens in het kader van de VSO/PO audit Advocatuur"


Alumnus: 
Als Alumnus van de Universiteit Leiden (afgestudeerd als bachelor of master aan de Universiteit Leiden) ontvangt u 10% korting op het cursusaanbod (met uitzondering van contractonderwijs). U dient daartoe als alumnus geregistreerd te zijn in de alumni database van de Universiteit Leiden (www.universiteitleiden.nl/alumni). Geeft u duidelijk bij uw aanmelding aan dat u Alumnus bent. Deze korting is bij vervanging niet overdraagbaar.


Wijzigingen: 
In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt het Juridisch PAO zich het recht voor cursussen (op onderdelen) te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De site van het Juridisch PAO Leiden is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt het Juridisch PAO Leiden geen enkele aansprakelijkheid. Bij onduidelijkheden en/of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: 071 - 527 8666 of per mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Disclaimer: 
Het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden controleert en actualiseert de informatie op deze website regelmatig. Niettemin kan het voorkomen dat er sprake is van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Indien u onjuistheden op deze website constateert dan kunt u een e-mail sturen naar het adres van de webredactie dat is vermeld in de menubalk onder contact.

Aan informatie die op de website van het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites van derden. het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

De informatie op deze website, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden , tenzij anders vermeld.


Cookies: 
Op de website van het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden. Het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden gebruikt deze gegevens niet om individuele bezoekers te volgen, maar uitsluitend om een globaal beeld te krijgen van de bezoekersaantallen van de website, de meest bezochte pagina's, zoekopdrachten e.d. Aan de hand daarvan kan de website waar nodig verbeterd worden.

Als u geen cookies wilt accepteren dan kunt u dat in uw internetbrowser instellen.